Podmínky soutěže

Kdy soutěž probíhá?

Začátek soutěže 20.2.2012 a konec soutěže 20.3.2012

Slosování proběhne do 14 dnů od ukončení soutěže, kdy bude vyhlášen vítěz bude a výsledek zveřejníme na Facebooku a na stránce jakpsikulky.cz po ukončení soutěže.

Předání výhry

Výherce bude kontaktován na jím zadaném emailu v soutěžním formuláři. K předání výhry ze soutěže s dojde po elektronické domluvě s výhercem. Věcná výhra je uvedena a detailně specifikována na webových stránkách soutěže.

Výherce může být požádán o zaslání kopie průkazu totožnosti se zakrytými osobními informace pro ověření věku výherce. Výherce může být požádán o pořízení fotografií nebo krátkého video záznamu výherce s výhrou ze soutěže pro marketingové účely.

Obecná ustanovení

Pořadatelem soutěže je Daniel Cága (dále jen pořadatel) s adresou F.Šrámka 2451/6, Ostrava - Mar. Hory. Pořadatel nemusí uchovávat dotazy účastníků soutěže a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba, s výjimkou zaměstnanců a rodinných příslušníků firmy jakpsikulky. Za osoby nezletilé, lze případnou věcnou cenu předat pouze zákonnému zástupci.

Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži a posouzení nároku na výhru. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit finanční hotovostí. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Zpracování osobních údajů

Každý soutěžící dává pořadateli této soutěže v souladu se zák. č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích pořadatele. Souhlas může být kdykoli bezplatně odvolán.

Pořadatel tímto informuje každého účastníka, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech ze zákona č. 101/2000 Sb., zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §11 a §21 uvedeného zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán.

Konečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na webových stránkách soutěže.
Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.
Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi pořadatelem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.